Top
^
แต่งงาน > แต่งงาน Wedding > สินสอดทองหมั้นคืออะไร และใครเป็นผู้มีสิทธิ
 

สินสอดทองหมั้นคืออะไร และใครเป็นผู้มีสิทธิ

โพส :: [ 18 ตุลาคม 2552 ] | จำนวนคนอ่าน 56057 คน
เรียบเรียงโดย : www.junjaowka.com

เมื่อกล่าวถึงสินสอดและทองหมั้นทุกท่านคงคิดและเข้าใจไปในทางเดียวกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงาน ซึ่งตามประเพณีไทยไม่ว่าจะเป็น เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ออก ตก ก็มีธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกันไป แต่ยังคงไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนั่นคือ...

สินสอดทองหมั้น ประเพณีการแต่งงานแบบไทยพานขันหมาก สินสอด ทองหมั้น

          คำมั่นสัญญาของชายและหญิงว่าจะสมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไป ไม่ว่าตามจารีตประเพณีจะเป็นเช่นไร แต่หากเกิดกรณีพิพาทกันขึ้นในเรื่องสินสอดและทองหมั้น ทรัพย์สินต่างๆที่ให้ไว้แก่กันนั้นจะเป็นสินสอดและของหมั้นที่กฎหมายให้ความคุ้มครองหรือไม่ หรือใครจะเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นก็ต้องนำหลัก กฎหมาย (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๑ การหมั้น) มาใช้ในการวินิจฉัย

ของหมั้น ตามกฎหมายต้องมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

  1. ของหมั้นต้องเป็นทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นแก้ว แหวน เงินทอง รถยนต์ ไปจนถึงบ้าน คอนโด ที่ดิน และยังรวมไปถึงสิทธิต่างๆที่ตีมูลค่าเป็นเงินได้ก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่เป็นของหมั้นได้
  2. ของหมั้นต้องเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้แก่ตัวหญิงเอง และหญิงได้รับของสิ่งนั้นไว้เอง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่หญิงให้แก่ชาย หรือ หญิงให้แก่หญิง หรือ ชายให้กับชาย ในทางกฎหมายไม่อาจถือว่าของสิ่งนั้นเป็นของหมั้นแม้ผู้ให้และผู้รับเจตนาที่จะให้สิ่งของเหล่านั้นเป็นของหมั้นก็ตาม แต่ถือเป็นเพียงการให้โดยเสน่หาอย่างหนึ่งเท่านั้น
  3. ของหมั้นต้องส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงในวันหมั้นโดยหญิงได้รับไว้หรือรับโอนทางทะเบียนในกรณีที่ของหมั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หากเป็นเป็นเพียงสัญญาจะให้แต่ไม่มีการส่งมอบหรือโอน ให้กันจริงในวันหมั้นทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ถือเป็นของหมั้นตามกฎหมายและหญิงไม่อาจฟ้องเรียกให้ส่งมอบในภายหลังได้
  4. ของหมั้นนั้นฝ่ายชายต้องให้แก่หญิงโดยมีเจตนาที่จะให้ของหมั้นนั้นเป็นหลักฐานว่าจะสมรสหญิงต่อไป ซึ่งต้องมีเจตนาไปถึงขั้นที่ว่าจะจดทะเบียนสมรสด้วย มิใช่ประสงค์แต่เพียงจะจัดงานสมรสขึ้นในภายหลังเท่านั้น ทั้งของหมั้นนี้ต้องได้ให้ไว้ก่อนการจดทะเบียนสมรสด้วยมิเช่นนั้นแล้วของสิ่งนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นของหมั้น เป็นแต่เพียงการให้โดยเสน่หา

หากของสิ่งใดเข้าลักษณะเป็นของหมั้นดังกล่าวแล้วของสิ่งนั้นก็จะตกเป็นสิทธิแก่หญิงทันที ซึ่งฝ่ายชายอาจเรียกคืนได้เฉพาะในกรณีที่หญิงผิดสัญญาไม่สมรสด้วยเท่านั้น 

ส่วนสินสอดนั้น ต้องมีลักษณะสำคัญดังนี้ 

  1. สินสอดต้องเป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกับของหมั้น 
  2. สินสอดต้องเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของหญิงซึ่งมิได้ให้แก่ตัวหญิงเองอย่างของหมั้น เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งไปที่ตัวพ่อแม่ ผู้ปกครองของหญิง หากหญิงไม่มีตัวบุคคลดังกล่าวอยู่แล้วแม้จะมีการตกลงกันให้มอบทรัพย์สินนั้นแก่หญิงเองก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสอดไปได้ และสินสอดที่ตกลงให้กันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งมอบให้แก่ฝ่ายหญิงทันทีอย่างของหมั้นเพียงแต่ตกลงที่จะให้หรือจะนำมาให้ภายหลังก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสอดที่ทำให้ฝ่ายหญิงมีสิทธิเรียกร้องได้ 
  3. สินสอดต้องเป็นทรัพย์สินที่ให้เพื่อตอบแทนการที่หญิง ยอมสมรสด้วยซึ่งต้องกินความถึงขนาดที่จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่ไม่ใช่การให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของหญิงที่ให้ความยินยอมในกรณีที่หญิงยังเป็นผู้เยาว์

         สินสอดเมื่อให้แล้วจะตกเป็นสิทธิของพ่อแม่ ผู้ปกครองของหญิงทันทีแม้ชายหญิงจะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามเพียงแต่ฝ่ายชายอาจเรียกสินสอดคืนได้ถ้าการสมรสไม่มีขึ้นเพราะตัวหญิงเองเป็นต้นเหตุ หรือเป็นเหตุที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ซึ่งในกรณีนี้รวมไปถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่เป็นเหตุให้ไม่มีการสมรสขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามชายหญิงจะทำการหมั้น หรือการสมรสกันโดยไม่มีสินสอดก็ได้ เพียงแต่ว่าหากมีการตกลงให้สินสอดกันแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองของหญิงเท่านั้นมีสิทธิเรียกเอาสินสอดดังกล่าวได้

         จากลักษณะสำคัญของทั้งสินสอดและของหมั้นดังกล่าวจะทำ ให้สามารถเห็นภาพของสินสอดและทองหมั้น (ของหมั้น) ในทางกฎหมายได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าความเข้าใจในแบบจารีตประเพณีทั่วไป ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดสิทธิตามสัญญาหมั้น แก่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่จะเรียกร้องหรือเรียกคืน สินสอดและของหมั้นระหว่างกันได้เท่านั้น แต่การทำสัญญาหมั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการสมรสว่าจะต้องมีการหมั้นก่อนแต่ประการใดแม้ว่าการให้ของหมั้น นั้นจะเป็นการให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกัน หรือการให้สินสอด ที่เป็นการให้ไว้เพื่อตอบแทนการที่หญิงยินยอมสมรสก็ไม่ได้หมายความว่าหากมีการผิดสัญญาคือไม่มีการสมรสเกิดขึ้นแล้วจะมีใครไปบังคับให้ชายหญิงต้องสมรสกันได้ ซึ่งหากมีการบังคับกันจริงการสมรสนั้นก็ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะการสมรสจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ได้ชายหญิงต้องยินยอมเป็นสามีภรรยากันเท่านั้น ดังนั้นความยินยอมในทางกฎหมายหรือความรักตามหลักความ เป็นจริงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สอดคล้องกันอันจะทำ ให้การสมรสของชายและหญิงเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์

 

การนับสินสอด >>   คลิกที่นี่

 


คุณถูกใจบทความไหม? LIKE
ถูกใจ FanpageTags บทความที่เกี่ยวข้อง : สินสอดทองหมั้น, กฎหมายสมรส


คุณรู้สึกอย่างไร? กับบทความนี้ แสดงความคิดเห็น


 

Weddinginlove Showcase , Weddinginlove โชว์ผลงาน งานแต่งงาน

 
 


ร้าน อิงรัก
ร้าน อิงรัก
ร้าน อิงรัก รับทำการ์ดแต่งงาน ของชำร่วย ให้เช่าชุดตั่งรดน้ำ และให้เช่าของใช้งานพิธีแต่งงาน...โปรโมชั่น แพ็คเกจพิธีเช้าเ...
Princess Bridal House
Princess Bridal House
Princess Bridal House ศูนย์รวมมืออาชีพอย่างแท้จริง ครบเครื่องเรื่องงานแต่ง ด้วยการบริการของทีมงานที่มีคุณภาพด้วยการประส...
LOVE STORY WEDDING CENTER
LOVE STORY WEDDING CENTER
ให้เช่า ชุดแต่งงาน ชุดวิวาห์ บริการถ่ายภาพพรี เวดดิ้ง ถ่ายภาพในงานพิธี การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย ของรับไหว้ บริการแต่งห...
Thai House VENUE Changwattana (เรือนไทยแจ้งวัฒนะ)
Thai House VENUE Changwattana (เรือนไทยแจ้งวัฒนะ)
สถานที่จัดงานมงคลแห่งใหม่ บนถนนแจ้งวัฒนะ Thai House VENUE ถนนแจ้งวัฒนะ การเดินทางง่าย บรรยากาศเป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนว...
VaKa Makeup
VaKa Makeup
Beauty and woman are always inseparable , for every each of them naturally got inner unique beauty hidden inside waiting...
101 เวดดิ้ง ดีไซน์ by น้อยดีไซน์ ราชบุรี
101 เวดดิ้ง ดีไซน์ by น้อยดีไซน์ ราชบุรี
เทพแห่งการแต่งหน้า "บริการดุจเริ่มคบ จนจบที่เตียง " ถ่ายพรีเวดดิ้งให้รูปหมด ชุดบ่าวสาวดีที่สุด ไม่มีช้ำ ไม่ซ้ำ...
Vivace Wedding Pattaya
Vivace Wedding Pattaya
Vivace Wedding Studio Pattaya ให้บริการถ่ายภาพแต่งงานราคาถูก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีบร...
RuanrakweddingPhuket (เรือนรักเวดดิ้งภูเก็ต)
RuanrakweddingPhuket (เรือนรักเวดดิ้งภูเก็ต)
เรือนรัก เวดดิ้ง สตูดิโอ เราบริการทุกอย่างเกี่ยวกับงานแต่งงาน ในราคาเป็นกันเอง ด้วยประสบการณ์การถ่ายภาพ Pre-Wedding ก...
 
แต่งงาน แต่งงาน แต่งงาน
Wedding Directory

Follow Us :
CONTACT US
ติดต่อลงโฆษณา Tel: 08 4117 5005, 08 9128 5005, 08 4871 2132
Email: weddinginlove.com@gmail.com , info@weddinginlove.com
LINE ID: wedinloveth
เพิ่มเพื่อน

Copyright@2017 www.weddinginlove.com. All Right Reserved.